Anton Wittmann von Dengláz

Anton Wittmann von Dengláz